Edo Famous Places and Neat Ukiyoe
4th Issue, Utamaro, Hiroshige, Sharaku

R776a R776b R776c R776d
R776e R776f
R776g R776h R776i R776j

Issue Edo Famous Places and Neat Ukiyoe
4th Issue, Utamaro, Hiroshige, Sharaku
First DayAugust 2, 2010
Value80 yen x 10, sheet of ten
Sheet 10 stamps (2 x 5) Sheet
Designs R776a -Utagawa Hiroshige "Meisho Edo Hyakkei : Surugatefu"
R776b - Kitagawa Utamaro "Fujyo Ninsou Jyuppon : Fumi Yomu Onna"
R776c - Utagawa Hiroshige "Meisho Edo Hyakkei : Kanda Konyacho"
R776d - Toshusai Sharaku "Sandai Sawamura Sojyuro no Ogishi Kurando"
R776e - Utagawa Hiroshige "Meisho Edo Hyakkei : AsakusaTanbo Tori no Machi Moude"
R776f - Kitagawa Utamaro "Nishikiori Utamarogata Shinmoyou :Shiro Uchikake"
R776g - Utagawa Hiroshige "Meisho Edo Hyakkei : Oji Takinogawa"
R776h - Toshusai Sharaku "Tanimura Torazo no Washizuka Happeiji"
R776i - Utagawa Hiroshige "Meisho Edo Hyakkei : Uenoyamashita"
R776j - Kitagawa Utamaro "Meisho Koshikake Hakkei : Giyaman"
DesignerMorita Motoharu (stamp designer)
PrintingOffset in 5 colors
Size22.5 x 33.0 mm, vertical


The data are based on The data are based on

[Note on the Stamps]
This is the fourth series of Furusato Stamps "Edo famous places and neat Ukiyoe - Utamaro, Hiroshige, Sharaku".


[Back to Menu]