Japanfs 50th Anniversary as Member of the OECD

C2165a C2165b

Issue Japanfs 50th Anniversary as Member of the OECD
First Day April 2, 2014
Values ¥82 x 2
Designs C2165a - OECD Headquarters and logo
C2165b - the aims of the OECD
Designer Maruyama Satoru (stamp designer)
Printing Offset in 6 colors
Size 25.0 x 35.5 mm, vertical
Sheet 10 stamps (2 x 5) Sheet

Japanese Stamp Specialized Catalog (JSCA) & SAKURA Catalog numbers are adopted.( Back to Menu )

(Small Notes for the issue)
These stamps were issued to commemorate the 50th anniversary since Japan officially became a member of the OECD in April 28th 1964. The stamps depict following aims of the OECD : 1.Achieve the highest sustainable economic growth. 2. Aid developing countries. 3. Expand world trade on a multilateral, non-discriminatory basis.